top of page
billede 72.tif

Skolevæsenet i

Vesterbølle sogn

Undervisningen i Vesterbølle sogn har nok ikke adskilt sig væsentlig fra undervisningen i andre sogne. Oprindelig foregik undervisningen rundt om i bøndernes stuer, oftest af en middelmådig ikke uddannet lærer, degnen. Kvalifikationerne kunne bestå i at han led af en eller anden skavank, der gjorde at han ikke var egnet til fysisk arbejde. Resultatet blev også tit derefter. Senere blev undervisningen henlagt til det hus, som degnen havde i fæste, efterhånden i en selvstændig skolestue i fæstehuset. Det påhvilede herremanden at sørge for, at skolevæsenet fungerede.

Grev Christian Lerche, der ejede Lerkenfeld fra 1735-1744 syntes ikke at være særlig interesseret i at sørge for sognebørnenes lærdom. Hans efterfølger på Lerkenfeld, Wulf Casper von Lüttichau byggede i 1760 den første egentlige degnebolig og skole i Vesterbølle.

I 1842 var der en skole med bolig på 11 fag, samt 6 fags udhus og en jordlod på 4 tdr.land. I 1857 var boligen ”i den grad gammel og dårlig, at den næppe var beboelig”. En ny skole med lærerbolig blev opført i 1860. den fik en tilbygning i 1911, og igen i 1922. Herefter fungerede skolen indtil 1958.

Der er sket meget, siden de første skoler blev oprettet. Skolernes drift og lærernes vilkår var anderledes dengang. Degnens løn bestod for en stor del af naturalier, som skulle leveres af bønderne. Det var nok ikke altid, de aftalte mængder blev leveret, ligesom det åbenbart ofte skortede en del på kvaliteten.

Lærer Skrivning af en formel på en tavle
Glerupvej 168.jpg

I 1915 betaltes 100 kr. årlig til Vesterbølle skoles rengøring, men så skulle reglementet også følges. Gulve, borde, bænke og træværk skulle tørres af hver dag. Loft, vægge og billeder en gang om ugen. Spytkummerne skulle daglig renses og fyldes med frisk sand, det udtømte måtte ikke henkastes hvor børnene færdes. Latriner skal tømmes og sæder og gulve vaskes hver 7. dag. Pissoiret skal daglig udskylles med frisk vand. Dette svimlende beløb for rengøring betaltes månedsvis bagud. Ud af dette beløb skulle også afholdes udgifter til rengøringsmidler, dog med ekstra vederlag på hele 5 kroner - om året.

En stor del af den omtalte periode, dækkede Vesterbølle skole hele sognet, men omkring 1900 blev der for mange børn til én skole, og der oprettedes da nye skoler rundt om i sognet. I 1904 blev Knudstrup hedeskole bygget. Det kostede 6727 kr. Men børnetallet voksede støt og den næste skole, der blev oprettet, var Glerup privatskole, der havde til huse, hvor der senere blev smedie.

Udstykningen af 14 husmandsbrug fra Stenild Mosegård gjorde sit til, at børnetallet forøgedes stærkt, og i 1915 flyttede skolen til den nyopførte Glerup skole. Men børnetallet voksede stadig, og i 1917 var der igen over 80 elever i Vesterbølle skole. Der blev da basis for Knudstrup Privatskole, som beboerne selv byggede til ca. 30 børn. Kommunen betalte dog lærerlønninger og materialer til undervisningen, beboerne måtte selv udrede de øvrige omkostninger.

Denne skole fik dog en kort levetid, omkring 1938 blev den nedlagt, da der kun var 8 elever.

I 1927-1929 blev der udstykket en statshusmandskoloni fra Lerkenfeld, kolonien fik Lerkenfelds oprindelige navn, Bonderup. Det gav grundlag for endnu en skole i sognet, og i 1933 blev Bonderup skole bygget. I Vesterbølle sogn var der således i 30erne 5 skoler, men senere skete en drastisk vending, faldende børnetal og centralisering medførte, at man vendte tilbage til det oprindelige, én skole for hele sognet.

billede 73 - 1.tif
billede 102 - 1.tif

I 1958 byggedes den nye Vesterbølle skole i østre hjørne af byen, og de skoler, der ikke allerede var nedlagte blev det. Men børnetallet faldt og faldt, og sidst i 70erne var det klart, at den sidste skole i sognet, var i fare for at blive nedlagt. Der blev gjort ihærdige anstrengelser for at bevare den, men alt forgæves og i 1982 faldt dommen, nedlæggelse, og eleverne flyttes til Gedsted Kommuneskole efter sommerferien 1983. Hele byen følte, at deres samlingspunkt var forsvundet, et yderligere skridt mod landsbydøden.

Et lyspunkt kom dog ret hurtigt, da bygningerne blev afhændet til efterskole, der startede den 1. august 1983.

I første omgang med ganske få forandringer, bortset fra bygning af en elevfløj. Senere er skolen moderniseret og kraftig tilbygget, således at der i 2020/2021 er 104 elever på skolen. Udviklingen i landsbyen er også vendt til det positive, idet alle husene er beboet af fortrinsvis unge børnefamilier, således at der i dag er 25 børn under konfirmationsalderen inden for bygrænsen.

Skrevet af Hanne Kudahl

bottom of page