top of page

Bestyrelsen:

Bryllup tabel

                  Formand :                  

Sanne Larsen

Tolshøj 63

9631 Gedsted

Tlf : 61751630

Sannekok@live.dk

Næstformand :

Aase P Møller

Tolshøj 7

9631 Gedsted

Tlf : 28833920

aase.jakobsen@live.dk

Kassere / Sekretær :

Karin Hasling

Vejgrenen 2

9631 Gedsted

Tlf : 2172 1579

mor.karin@gmail.com

Louise Borg Lillethorup

Tolshøj 1

9631 Gedsted

Tlf : 31562505

louiseborglillethorup@gmail.com

Credit Vurdering

Kontingent 2023

Indbetaling af kontingent for medlemskab af Vesterbølle Sogns Beboerforening  bedes indbetalt senest den 20. februar 2023.

 50,- kr/person
125,- kr/ pr. husstand

Beløbet kan indbetales til

konto nummer : 9070  1636779225

Mobilepay : 43893
eller kontant til Karin Hasling, Vejgrenen 2

Vælger I at betale via netbank eller mobilepay, så husk at skrive navn,

så vi kan registrere jer.

Underskrift

Vedtægter

Vedtægter for Vesterbølle Sogns Beboerforening.

§ 1

Foreningens navn er Vesterbølle Sogns Beboerforening.

§ 2
Foreningens formål er at samle beboerne i Vesterbølle og omegn i en forening for derigennem at fremme områdets tarv til gavn for området og dets beboere.
Hvilke opgaver, der tjener foreningens formål, og som derfor bør arbejdes på, afgøres på en generalforsamling.
Partipolitik er under enhver form foreningen uvedkommende.

§ 3
Som medlem af foreningen kan optages enhver bosiddende person i Vesterbølle Sogn.

§ 4
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, og opkrævning sker en gang om året.
Foreningens formue indsættes i lokalt pengeinstitut til forrentning og kan såvel renter som kapital efter generalforsamlingens beslutning anvendes til fremme af foreningens formål.
Bestyrelsen kan dog af foreningens midler anvende det nødvendige til foreningens drift.

§ 5
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling ved skriftlig afstemning.
Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Der vælges også 2 suppleanter.
Valgproceduren er ved 2 på valg: op til 2 forslag, der vælges 2, suppleanterne vælges ud af de foreslåede som ikke opnåede valg til bestyrelsen, men fik flest stemmer.
Valgproceduren er ved 3 på valg: op til 3 forslag, der vælges 3, suppleanterne vælges ud af de foreslåede som ikke opnåede valg til bestyrelsen, men fik flest stemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær for et år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år ad gangen, de afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.
Formanden og i hans fravær næstformanden leder bestyrelsens forhandling og lader føre en forhandlingsprotokol samt lader alt forretningsmæssigt arbejde udføre.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, alle medlemmer over 15 år har stemmeret.

§ 6
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Kun den kan give, forandre og ophæve vedtægter.
Ethvert medlem har ret til 14 dage før generalforsamlingen at fremsætte forslag til behandling.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og bekendtgøres i lokale aviser eller ved ombud senest 8 dage forud.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen aflægger beretning og regnskab.

§ 7
Et forslag er vedtaget ved almindeligt stemmeflertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Hvis det forlanges skal afstemningen foregå skriftlig.
Vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.
Vedtægtsændringer skal ud mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Eventuel opløsning af foreningen skal forelægges 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Afstemning herom skal være skriftlig, og for vedtagelsen kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Ved opløsning skal generalforsamlingen afgøre, hvad formuen skal bruges til.
Pengene kan dog ikke deles mellem medlemmerne, men skal bruges til fordel for en forening eller et eller andet formål i Vesterbølle Sogn.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, så ofte den ønsker eller på skriftlig begæring af 10 medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling.

§ 8
Ethvert afgået bestyrelsesmedlem og revisor kan forlange sig fritaget for valg i lige så lang tid, som vedkommende har fungeret.

§ 9
Udmeldelse af foreningen kan ske med en måneds varsel til den 1. januar.
Udtrædende medlemmer hæfter for deres del af eventuelt underskud indtil udtrædelsesdagen.
Ved flytning uden for området kan udmeldelse ske.
Borgere, der er fraflyttet området, men, som stadig ønsker medlemskab af foreningen, kan stå som passive medlemmer, dog uden stemmeret til generalforsamlingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. april 1984

bottom of page